Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TRƯỜNG THCS ĐÔNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Giáo dục công dân 9 (Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề) ĐỀ 3: I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu 1: Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai? A. Công an. B. Bộ đôi. C. Học sinh. D. Toàn nhân loại. Câu 2: ''Để tranh thủ thời gian, trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Minh trao đổi sôi nỗi với các bạn về bài tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới''. Theo em, Minh và các bạn thể hiện: A. có năng suất, chất lượng, hiệu quả. B. không năng động, sáng tạo. C. năng động, sáng tạo. D. không có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Câu 3: Cầu Cần Thơ là công trình hợp tác giữa Việt Nam với nước: A. Nhật Bản. B. Mĩ. C. Pháp. D. Ô-xtrây-li-a. Câu 4: Tự chủ là: A. làm chủ bản thân. B. làm chủ người khác. C. làm chủ công việc. D. biết rút kinh nghiệm cho bản thân. Câu 5: Câu tục ngữ ''Vì nước quên thân, vì dân phục vụ'' nói đến truyền thống gì của dân tộc? A. Yêu nước. B. Lao động. C. Đạo đức. D. Đoàn kết. Câu 6: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về bảo vệ hòa bình? A. Dùng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc. C. Biết lắng nghe ý kiến người khác. D. Bắt mọi người phục tùng ý kiến của mình. Câu 7: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tự chủ? A. Cả bè hơn cây nứa. B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. D. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Câu 8: Mọi người làm chủ công việc của tập thể, xã hội được gọi là: A. Tự quản . B. Dân chủ . C. Tự chủ. D. Quản lí. II. TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu 1: (1.0 điểm) Vì sao con người cần phải có tính tự chủ? Câu 2: (1.5 điểm) Thế nào là chí công vô tư? Câu tục ngữ nào thể hiện chí công vô tư? Câu 3: (2.5 điểm) Hãy nêu một số truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc ta. Em hiểu thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vì sao chúng ta cần kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Câu 4: (3 điểm) Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao? Em hãy nêu một ví dụ cụ thể ?
00:00:00