Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TRƯỜNG THCS ĐÔNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Giáo dục công dân 9 ĐỀ 1: I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu 1: Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai? A. Công an. B. Bộ đôi. C. Học sinh. D. Toàn nhân loại. Câu 2: ''Để tranh thủ thời gian, trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Minh trao đổi sôi nỗi với các bạn về bài tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới''. Theo em, Minh và các bạn thể hiện A. có năng suất, chất lượng, hiệu quả. B. không năng động, sáng tạo. C. năng động, sáng tạo. D. không có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Câu 3: Cầu Mỹ Thuận là công trình hợp tác giữa Việt Nam với nước A. Nhật Bản. B. Mĩ. C. Pháp. D. Ô-xtrây-li-a. Câu 4: Người tự chủ: A từ tốn trong giao tiếp. B. làm chủ người khác. C. hành động theo ý mình. D. Không quan tâm đối tượng giao tiếp. Câu 5: Câu tục ngữ ''Vì nước quên thân, vì dân phục vụ'' nói đến truyền thống gì của dân tộc? A. Yêu nước. B. Lao động. C. Đạo đức. D. Đoàn kết. Câu 6: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về bảo vệ hòa bình? A. Dùng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc. C. Biết lắng nghe ý kiến người khác. D. Bắt mọi người phục tùng ý kiến của mình. Câu 7: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tự chủ? A. Cả bè hơn cây nứa. B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. D. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Câu 8: '' Nam đến trường dự sinh hoạt theo kế hoạch'' thể hiện: A. Tự quản . B. Dân chủ . C. Tự chủ. D. Quản lí. II. TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu 1: (1.0 điểm) Em hãy kể 4 việc làm thể hiện tự chủ? Câu 2: (1.5 điểm) Thế nào là chí công vô tư? Nêu một việc làm thể hiện chí công vô tư? Câu 3: (2.5 điểm) Hãy nêu một số truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc ta. Em hiểu thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vì sao chúng ta cần kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Câu 4: (3 điểm) Tình huống: Cuối năm học, Dũng muốn bàn: muốn ôn thi đỡ vất vã, cần chia ra mỗi người làm đáp án một môn, rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, khi cô giáo kiểm tra, ai cũng đủ đáp án. Nghe vậy, nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất, vừa có chất lượng mà lại nhàn thân. Câu hỏi: a. Em có tán thành cách làm đó không? Vì sao? b. Em sẽ góp ý gì cho Dũng?
00:00:00