Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 PHỔ THÔNG NĂM 2016 – 2017; MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề Câu I. (2,5 điểm) 1. Rút gọn biểu thức: a) 12 3A b) 21 111 xxBxxx   với 0xm 1xg ải phương trình: 22 0.xx   Câu II. (1,5 điểm) 1. Giải hệ phương trình: 23 3 xy xy   456 2. Tìm giá trị của m để hai đường thẳng 1( ): 1d mx y 2( ): 6d x my m   ắt nhau tại một điểm M thuộc đường thẳng 4 ( ): 2 8.d x y Câu III. (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Theo kế hoạch, một người công nhân phải hoàn thành 84 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do cải tiến kĩ thuật, nên thực tế mỗi giờ người đó đã làm được nhiều hơn 2 sản phẩm so với số sản phẩm phải làm trong một giờ theo kế hoạch. Vì vậy, người đó hoàn thành công việc sớm hơn dự định 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ người công nhân phải làm bao nhiêu sản phẩm ? Câu IV. (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, trên nửa đường tròn lấy điểm C (C không trùng với A, B). Gọi H là hình chiếu của C trên đường thẳng AB. Trên cung CB lấy điểm D (D khác C, B), Hai đường thẳng AD và CH cắt nhau tại E. a) Chứng minh tứ giác BDEH nội tiếp b) Chứng minh 2.AC AE AD Gọi (O’) là đường tròn đi qua D và tiếp xúc với AB tại B. Đường tròn (O’) cắt CB tại F khác B. Chứng minh EF // AB. Câu V. (0,5 điểm) Với x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện x + y + xy = 15. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x2 + y2. ………………………Hết……………………… Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……………………………………….....…Số báo danh:……………….
00:00:00