Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ SỐ 10 BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO 10 THPT MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: Rút gọn các biểu thức: a) A =  23 8 50 2 1   2 22 x - 2x + 1.x - 1 4x , với 0 < x < 1 Câu 2: Giải hệ phương trình và phương trình sau: a) 2 x - 1 y = 3 x - 3y = - 8 47576 x + 3 x 4 0 Câu 3: Một xí nghiệp sản xuất được 120 sản phẩm loại I và 120 sản phẩm loại II trong thời gian 7 giờ. Mỗi giờ sản xuất được số sản phẩm loại I ít hơn số sản phẩm loại II là 10 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu sản phẩm mỗi loại. Câu 4: Cho hai đường tròn (O) và (O ) ắt nhau tại A và B. Vẽ AC, AD thứ tự là đường kính của hai đường tròn (O) và (O ) ứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng. b) Đường thẳng AC cắt đường tròn (O ) ại E; đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại F (E, F khác A). Chứng minh 4 điểm C, D, E, F cùng nằm trên một đường tròn. c) Một đường thẳng d thay đổi luôn đi qua A cắt (O) và (O ) ứ tự tại M và N. Xác định vị trí của d để CM + DN đạt giá trị lớn nhất. Câu 5: Cho hai số x, y thỏa mãn đẳng thức:  22x + x 2011 y + y 2011 2011   --Hết--
00:00:00