Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

https://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi Hóa Trang 1/5 – Mã đề thi 132 SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Họ tên:…………….. Số BD:…………….. KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015 – 2016 LỚP 9 - THCS Môn thi: Hóa học (Khóa ngày 23 tháng 3 năm 2015) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (1,5 điểm) 1. Chỉ sử dụng thêm giấy quỳ tím, hãy trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch sau đây: NaOH, H2SO4, Ba(OH)2, NaCl. 2. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi: Hoà tan Fe bằng dung dịch HCl (dư), thêm KOH (dư) vào dung dịch thu được rồi để lâu ngoài không khí. Câu 2 (2,0 điểm) 1. Hoà tan 18,4 gam hỗn hợp hai kim loại hoá trị II và III bằng dung dịch axit HCl dư, thu được dung dịch A và khí B. Chia khí B làm hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một thu được 4,5 gam nước. a) Hỏi khi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan? b) Đem phần 2 của khí B cho phản ứng vừa đủ với khí clo rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào 200,0 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,20 g/ml). Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được. 2. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Tính khối lượng xà phòng thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. Câu 3 (2,0 điểm) 1. Một bình kín chứa hiđrocacbon X cân nặng 46,5 gam. Ở cùng điều kiện trên, nếu bình chứa C4H10 thì cân nặng 54,5 gam; nếu bình chứa C2H6 thì cân nặng 47,5 gam. Tìm công thức phân tử của X. 2. Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Tính phần trăm thể tích các khí có trong X. Câu 4 (2,5 điểm) 1. Cho dung dịch A chứa CuSO4 nồng độ x%, sau khi cho bay hơi 20% lượng nước thì dung dịch trở nên bão hoà. Thêm 2,75 gam CuSO4 vào dung dịch bão hoà thì có 5 gam CuSO4.5H2O kết tinh tách ra. a) Tính nồng độ % của dung dịch bão hoà. b) Tính nồng độ % của dung dịch A. 2. Cho 36,65 gam hỗn hợp MgCl2, NaCl, NaBr hoà tan hoàn toàn vào nước được dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng với 500 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 1,4 M thấy tạo thành 85,6 gam hỗn hợp muối bạc kết tủa. Lọc lấy dung dịch, cho tiếp vào đó một lượng magie kim loại dư, khuấy kĩ, sau phản ứng thấy khối lượng kim loại tăng 14,4 gam. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp đầu. Câu 5 (2,0 điểm): Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra. b) Tính m. ---------------------Hết------------------- Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S= 32; Cl = 35,5; K = 39; Cu = 64; Br = 80; Ag =108; Ba = 137
00:00:00