Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10 Ngày thi: 25/04/2017 Thời gian làm bài 45 phút Câu 1: (3,0 điểm) Em hãy lập bảng tóm tắt các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV theo các tiêu chí: Triều đại, quốc hiệu, thời gian tồn tại, vị vua đầu tiên, tên kinh đô. Câu 2: (3,0 điểm) Nêu các thành tựu về văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật từ thế kỷ X đến thế kỷ XV Câu 3: (2,0 điểm) Em hiểu thế nào là cuộc cách mạng tư sản? Em hãy hoàn thành bảng nội dung sau. Nội dungCách mạng tư sản Anh Mục tiêu, nhiệm vụ Lực lượng tham gia Giai cấp lãnh đạo Hình thức Câu 4: (2,0 điểm) Phân tích nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. ------------------HẾT------------- ----
00:00:00