Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 6 – ĐỀ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 I. Trắc nghiệm (5 điểm) Khoanh tròn vào đap án đúng trong mỗi câu sau 1. Một thành phần của tế bào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống A. Vách tế bào B. Chất tế bào C. Nhân D. Không bào 2. Trong quá trình chế tạo tinh bột lá cây sử dụng chất khí A. Oxi B. Cacbonic C. Khí nito D. Hơi nước 3. Có mấy kiểu xếp lá trên thân và cành A. 3 kiểu B. 4 kiểu C. 5 kiểu D. 6 kiểu 4. Cây có thể sinh sản sinh dưỡng bằng thân bò là: A. Cây rau má B. Cây rau ngót C. Cây cải canh D. Cây mồng tơi 5. Cây tầm gửi thuộc dạng A. Rễ củ B. Rễ giác mút C. Rễ móc D. Rễ thở 6. Khi diệt cỏ dại ra phải A. Chặt cây B. Tuốt lá C. Nhổ cả gốc lẫn rễ D. Cả 3 ý trên đều đúng 7. Hoa cái là những hoa có A. Cả nhị và nhụy B. Không có nhị và nhụy C. Chỉ có nhị D. Chỉ có nhụy 8. Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng A. Khoai tây, cà rốt, su hào B. Khoai tây, cà chua, bắp cải C. Khoai tây, gừng, mía D. Khoai tây, dưa leo, tỏi 9. Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? A. Tất cả các bộ phận B. Chỉ ở mô phân sinh C. Chỉ phần ngọn của cây D. Tất cả các phần non có màu xanh của cây 10. Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm: a. Vách tế bào, chất tế bào, nớc và không bào. b. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp. c. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân. d. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp. II. Tự luận (5 điểm) Câu 1: (3 điểm) Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng khí cacbonic CO2 trong quá trình chế tạo tinh bột? Viết sơ đồ quá trình quang hợp Câu 2: (2 điểm) Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành và những cây ăn quả thường bấm ngọn?
00:00:00