Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HK I – SINH HỌC 6 – ĐỀ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1: Thành phần nào dưới đây, không phải thành phần chính của tế bào thực vật A. Vách tế bào B. Không bào C. Nhân D. Tế bào chất Câu 2: Nhóm cây toàn rễ cọc A. Cây hồng xiêm, cây bưởi, cây cải B. Cây lúa, cây ngô, cây bưởi C. Cây hồng xiêm, cây lúa, cây tỏi D. Cây tỏi, cây lúa, cây ngô Câu 3: Chồi nách gồm: A. Chồi lá và chồi cành B. Chồi cành và chồi hoa C. Chồi lá và chồi hoa D. Chồi ngọn và chồi cành Câu 4: Nhóm cây nào dưới đây, người ta áp dụng biện pháp ngắt ngọn A. Cây cà phê, cây đậu, cây bông B. Cây cà phê, cây đậu, cây lim C. Cây lim, cây đay, cây bạch đàn D. Cây đậu, cây lim, cây đay Câu 5: Miền sinh trưởng có vai trò A. Hấp thụ nước và muối khoáng B. Giúp rễ dài ra C. Che chở, bảo vệ đầu rễ D. Dẫn truyền Câu 6: Tế bào nào dưới đây có khả năng phân chia mạnh nhất A. Mô phân sinh B. Mô còn non C. Mô mềm D. Mô sinh sản II. TỰ LUẬN Câu 1: (2 điểm) Hãy kể tên 4 loại rễ biến dạng và chức năng của chúng. Câu 2: (2 điểm) 1. Tại sao phải thu hoạch cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa, tạo quả? 2. Thân cây dài ra do đâu? Câu 3: (3 điểm) So sánh cấu tạo miền hút của rễ và cấu tạo trong của thân non?
00:00:00