Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II HÓA 8 A.TRẮC NGHIỆM Câu 1: Thành phần theo thể tích của không khí gồm A. 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…). B. 78% khí oxi, 21% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…). C. 78% khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…) , 21% khí oxi, 1% khí nitơ. D. 78% khí oxi, 21% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…), 1% khí nitơ. Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế khí oxi, người ta thường sử dụng hóa chất nào ? A. Zn B.KClO3 C.H2SO4 D.H2O Câu 3: Phản ứng nào không xảy ra sự oxi hóa khử ? A. CaCO3 CaO + CO2 B. CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O C. 3Fe + 2O2 Fe3O4 D. 4P + 5O2 2P2O5 Câu 4: Đề điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm, ta có thể cho kim loại nào tác dụng với axit HCl ? A.Cu B.Pb C.Ag D.Al Câu 5: Để pha chế được 100g dung dịch CuSO4 5% từ dung dịch CuSO4 20% và nước cất thì cần pha chế như thế nào ? A. 5 g dung dịch CuSO4 20% pha với 95g nước cất. B. 25 g dung dịch CuSO4 20% pha với 75g nước cất. C. 50 g dung dịch CuSO4 20% pha với 50g nước cất. D. 10 g dung dịch CuSO4 20% pha với 90g nước cất. Câu 6: Hòa tan 3,1 g natri oxit vào 200ml nước thì thu được dung dịch natri hiđroxit. Tính nồng độ mol của dung dịch đã pha. A.0,25M B.0,5M C.0,0155M D.0,1M B.TỰ LUẬN Bài 1: Thực hiện các phương trình hóa học sau: a. Na + H2O bbr b. Al + O2 0tbbr c. KMnO4 0tbbr d. H2 + Fe2O3 0tbbr e. CaO + H2O bbr Bài 2: a. Hãy gọi tên các chất sau: CaO, SO3, N2O4, HNO3, H2CO3, Fe(OH)3; CuSO4, AgCl. b. Hãy viết công thức hóa học cho các chất có tên sau: Đồng (II) oxit; axit sunfuric; nhôm clorua; caxi hiđrocacbonat; magie hiđroxit. Bài 3: Hợp chất SOx có tỉ khối với H2 là 32. Xác định công thức hóa học của hợp chất. Viết phương trình phản ứng giữa SOx với nước và gọi tên sản phẩm. Bài 4: Cho 13 gam kẽm tác dụng hết với V lít dung dịch axit clohiđric 2M. a.Viết phương trình hóa học và tính thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. b.Tính thể tích dung dịch axit clohiđric 2M đã dùng. c.Nếu dùng dung dịch axit sunfuric 24,5% thay cho dung dịch axit clohiđric 1M thì tốn hết bao nhiêu gam dung dịch axit sunfuric 24,5% để hòa tan hết lượng kẽm ở trên?
Loading...
00:00:00