Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT Câu 1: Cây rêu thường sống ở: A. Khắp nơi B. Ở nước C. Ở trên cây khác D. Ở cạn những nơi ẩm ướt Câu 2: Dương xỉ sinh sản bằng A. Bào tử B. Hoa C. Thân D. Quả Câu 3: Cơ quan sinh sản của cây thông là: A. Hoa B. Nón C. Bào tử D. Quả Câu 4: Đặc điểm của dương xỉ A. Có rễ, thân, lá thật B. Rễ, thân, lá giả C. Thân chưa có mạch dẫn D. Rễ giả, thân có mạch dẫn Câu 5: Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín là: A. Nón B. Bào tử C. Hoa D. Thân Câu 6: Trong các nhóm sau đây, nhóm nào gồm thực vật 1 lá mầm A. Cây ngô, cây lúa, cau, dừa B. Cây ngô, cây cải, cau, dừa C. Cây tre, cây me, cây dừa D. Cây ngô, cây tre, xoài, dừa Câu 7: Cây trồng bắt nguồn từ A. Cây trồng đã có từ lâu B. Cây trồng cổ xưa C. Cây dại D. Cây ăn quả Câu 8: Thực vật chiếm ưu thể và tiến hóa nhất là nhóm: A. Rêu B. Hạt trần C. Hạt kín D. Dương xỉ Câu 9: Nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa và sinh sản bằng bào tử là: A. Tảo B. Dương xỉ C. Rêu D. Hạt trần Câu 10: Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì: A. Có nhiều cây to và sống lâu năm B. Có sự sinh sản hữu tính C. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng; có khả năng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau trên Trái Đất Câu 11: Đặc điểm đặc trưng nhất của cây Hạt trần là: A. Hạt trần nằm trên lá noãn hở, chưa có hoa, chưa có quả B. Sinh sản hữu tính C. Lá đa dạng, có hạt nằm trong quả D. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn Câu 12: Nhóm cây gồm toàn cây hai lá mầm là: A. Cây xoài, cây lúa B. Cây lúa, cây ngô C. Cây mít, cây xoài D. Cây mít, cây ngô Câu 13: Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là: HOC24.VN 2 A. Có sự sinh sản bằng hạt B. Sống ở cạn C. Có hoa, quả và hạt nằm trong quả D. Có rễ, thân, lá Câu 14: Đặc điểm của rêu là: A. Sinh sản bằng hạt, có thân, lá B. Chưa có rễ thật, có thân lá, chưa có mạch dẫn C. Thân phân nhánh, có mạch dẫn D. Nón đực nằm ở ngọn, có rễ, thân, lá Câu 15: Ở cây dương xỉ cây con được mọc ra từ A. Nguyên tản B. Bảo tử C. Hạt D. Lá của cây dương xỉ rơi xuống đất Câu 16: Dựa vào đâu để xếp cây thông vào nhóm hạt trần A. Thân gỗ, có mạch dẫn B. Sinh sản bằng hạt C. Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở D. Chưa có hoa Câu 17: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm A. Kiểu rễ B. Số lá mầm của phôi trong hạt C. Số cánh hoa D. Kiểu thân Câu 18: Nhóm thực vật có hạt gồm A. Rêu và dương xỉ B. Dương xỉ và hạt trần C. Dương xỉ và hạt kín D. Hạt trần và hạt kín Câu 19: Thứ tự đúng của các bậc phân loại thực vật A. Ngành – lớp – bộ - họ - chi – loài B. Ngành – họ - lớp – bộ - chi – loài C. Ngành – bộ - họ - lớp – chi – loài D. Ngành – bộ - chi – lớp – họ - loài Câu 20: Thứ tự sắp xếp đúng quá trình phát triển của thực vật 1. Sự xuất hiện của các cơ thể ở nước 2. Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện 3. Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín A. 1 – 2 – 3 B. 3 – 2 – 1 C. 1 – 3 – 2 D. 2 – 3 – 1
00:00:00