Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 9 CHƯƠNG I:CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Câu 1: Oxit được chia thành mấy loại: A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại Câu 2: Dãy các chất nào tác dụng được với nước ? A. SO2, CO2, Na2O, CaO B. NO, CO, Na2O, CaO C. SO2, CO2, FeO, Al2O3 D. NO, CO, FeO, Al2O3 Câu 3: Dãy các oxit nào có thể tác dụng được với dung dịch HCl ? A. Na2O, BaO, FeO, CuO B. CO, NO, ZnO, Al2O3 C. SO2, CO2, SO3, P2O5 D. K2O, CaO, CO, NO Câu 4: Oxit axit có thể tác dụng được với A. oxit bazơ B. nước C. bazơ D. cả ba hợp chất trên Câu 5: Dung dịch NaOH không tác dụng với dung dịch nào ? A. CuSO4 B. AlCl3 C. H2O D. HCl Câu 6: Khi pha loãng axit sunfuric từ axit đặc người ta phải : A. đổ từ từ axit đặc vào nước. B. đổ từ từ nước vào axit đặc. C. đổ nhanh axit đặc vào nước. D. đổ nhanh nước vào axit đặc. Câu 7: Để nhận biết muối sunfat và muối clorua người ta thường dùng A. BaCl2 B. Fe C. quỳ tím D. BaSO4 Câu 8: Cặp chất nào tồn tại được trong cùng một dung dịch A. NaCl và AgNO3 B. BaCl2 và H2SO4 C. CuSO4 và NaOH D. HCl và Na2SO4 Câu 9: Cho PTHH: NaOH + X → Fe(OH)3 + Y. Xác định cặp chất X-Y. A. FeCl2 và NaCl B. FeCl3 và NaCl B. FeSO4 và NaSO4 C. FeCl3 và NaSO4 Câu 10: Kim loại nào không tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng ? A. Fe B.Cu C.Al D.Zn
00:00:00