Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT: CẤU TẠO PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ- METAN-ETILEN-AXETILEN. ĐỀ 1 I.TRẮC NGHIỆM Câu 1. Phát biểu nào đúng khi nói về “hợp chất hữu cơ” ? A. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon và hiđro. B. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat…). C. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon, hiđro và oxi. D. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon và oxi. Câu 2. Khi đốt cháy một hiđrocacbon trong khí oxi thì thu được sản phẩm là gì ? A. Khí CO2 và hơi nước. B. Khí CO2. C. Hơi nước. D. Khí CO2, hơi nước và muối cacbonat. Câu 3. Trong hợp chất hữu cơ, nguyên tố nào có hóa trị chưa chính xác? A. Cacbon hóa trị II. B. Hiđro hóa trị I. C. Oxi hóa trị II. D. Clo hóa trị I. Câu 4. Một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là CH4O. Công thức cấu tạo viết gọn của chất đó là A. CH4-O. B. CH3-OH. C. CH2-OH2. D. CH2-H2O. Câu 5. Trong các mỏ khai thác than thường chứa một lượng lớn khí X. Khí X là một chất khí khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên dễ gây nổ, nên trong các hầm mỏ khai thác than bị cấm các hoạt động gây ra tia lửa điện như bật diêm, hút thuốc,... Tuy nhiên một số công nhân đã không tuân theo các quy tắc đảm bảo an toàn, vì vậy đã xẩy ra các vụ nổ. Khí X là chất khí nào? A. metan. B. hiđro. C. axetilen. D. etilen. Câu 6. Mô tả hiện tượng khi để bình đựng hỗn hợp khí clo và metan (có màu vàng nhạt) ra ngoài ánh sáng một thời gian. A. Màu vàng của bình khí đậm lên. B. Bình khí bị mất màu. C. Màu vàng của bình khí không thay đổi. D. Bình khí mất màu, xuất hiện lớp chất lỏng không màu ở đáy. Câu 7. Cấu tạo viết gọn của phân tử etilen là A. CH3-CH3. B. CH2=CH2. C. CH≡CH. D. CH4 Câu 8. Ở điều kiện thích hợp, các liên kết trong phân tử etilen có thể bị đứt ra và liên kết với nhau tạo thành những phân tử có khối lượng và kích thước rất lớn, gọi là “polietilen”. Phản ứng trên có tên gọi là: A. phản ứng cộng. B. phản ứng thế. C. phản ứng trùng hợp. D. phản ứng oxi hóa. Câu 9. Trong phân tử axetilen có một liên kết ba kém bền, khi tham gia phản ứng hóa học thì dễ bị bứt đứt để tạo liên kết với các phân tử khác. Hỏi khi dẫn khí axetilen qua dung dịch nước brom dư thì sản phẩm tạo thành có công thức cấu tạo như thế nào? A. Br-C≡C-Br. B. Br-CH=CH-Br. C. Br2CH-CHBr2. D. Br3C-CBr3. Câu 10. Trong phòng thí nghiệm để điều chế một lượng nhỏ khí axetilen, người ta thường sử dụng hóa chất là canxicacbua (CaC2). PTHH biểu diễn cho phản ứng điều chế ứng với phương trình nào? A. CaC2 + H2 → Ca + C2H2. B. CaC2 + H2O → CaO + C2H2. C. CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2. D. 2CaC2 + 6H2O → 2CaCO3 + C2H2 + 5H2 II.TỰ LUẬN Bài 1. Cho công thức của các chất sau: Na2CO3, CH3Br, CO2, CH4O, C2H6, NaHCO3. Những chất nào là hợp chất hữu cơ.Viết các công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ đó. Bài 2. Lập PTHH xẩy ra giữa các chất dưới đây. a.CH4 và Cl2 (tỉ lệ mol 1:1). b.CH2=CH2 và Br2. c.CH2=CH2 và O2. d.CH≡CH và Br2 (tỉ lệ 1:2). Bài 3. Dẫn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí metan và axetilen vào dung dịch brom dư thấy có 8g brom tham gia phản ứng. a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra. b. Tính thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu, biết các khí đo ở đktc. c. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi dẫn sản phẩn cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, tính khối lượng kết tủa thu được.
Loading...
00:00:00