Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 CHƯƠNG II: KIM LOẠI A.TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là: A.Bạc B.Đồng C.Sắt D.Nhôm Câu 2: 1 mol kim loại kali có khối lượng riêng 0,86g/cm3, có thể tích tương ứng là: A.55,41 cm3 B.45 cm3 C.50 cm3 D.45,35 cm3 Câu 3: Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch KOH: A.Fe B.Ag C.Al D.Cu Câu 4: Có một mẫu dung dịch FeSO4 bị lẫn tạp chất CuSO4, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại nào? A.Zn B.Mg C.Fe D.Cu Câu 5: Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là: A.80% B.70% C.60% D.100% Câu 6: Cho 4,6g một kim loại M hóa trị I phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào sau đây? A.Ag B.Li C.K D.Na Câu 7: Kim loại đồng có thể phản ứng được với: A.Dung dịch HCl B.Dung dịch H2SO4 loãng C.H2SO4 đặc, nóng D.Dung dịch NaOH Câu 8: Tính chất vật lý nào không phải là tính chất của kim loại ? A.Tính ánh kim B.Tính đàn hồi C.Tính dẫn điện D.Tính dẫn nhiệt Câu 9: Cặp chất nào sau đây không phản ứng với nhau ? A.Fe và CuSO4 B.Mg và AlCl3 C.Cu và AgNO3 D.Fe và Al(NO3)3 Câu 10: Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm: A.Dưới 2% B.Trên 2% C.Từ 2-5% D.Trên 5% B.TỰ LUẬN Bài 1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau a. Fe + Cl2 b. Mg + S c. Fe + H2SO4 loãng → d. Cu + H2SO4 đặc, nóng → e. Al + FeSO4 → Bài 2. Nhận biết 3 kim loại Na, Mg, Al bằng phương pháp hóa học. Bài 3. Cho 5,5g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 dư sinh ra 4,48l khí (đktc). Tính thành phần % của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
00:00:00