Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VỀ OXIT VÀ AXIT ĐỀ 02 A.TRẮC NGHIỆM (4đ): Câu 1: Dãy nào gồm các oxit tác dụng được với nước tạo thành dung dịch axit? A.CO, SO2, CO2 B. P2O5, NO, SO2 C.P2O5, SO2, CO2 D. NO, SO2, CO Câu 2: Khi cho kim loại Fe tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng, dư không tạo thành sản phẩm nào trong các sản phẩm sau đây? A.FeSO4 B.H2O C.SO2 D.Fe2(SO4)3 Câu 3: Nêu hiện tượng khi cho vài giọt axit H2SO4 đặc vào cốc nghiệm chứa một ít đường. A.Không xẩy ra hiện tượng gì. B.Đường bị hóa đen, cột chất rắn dâng cao, có khói trắng thoát ra ngoài. C.Đường tan trong axit tạo dung dịch trong suốt, không có bọt khí thoát ra. D.Đường tan trong axit tạo dung dịch trong suốt, có bọt khí thoát ra. Câu 4: Khí X là một khí có mùi hắc, khi dẫn khí X vào dung dịch nước vôi trong thì thấy xuất hiện vẩn đục. Hỏi X là khí nào? A.CO2 B.SO2 C.H2 D.H2S Câu 5: Sử dụng hóa chất nào sau đây để nhận biết 3 dung dịch không màu là: NaOH, HCl, Na2SO4 ? A. dung dịch AgNO3 B. dung dịch Ba(OH)2 C. giấy quỳ D. dung dịch phenolphtalein Câu 6: Kim loại nào không tác dụng được với dung dịch axit HCl? A. Al B. Fe C. Na D. Cu Câu 7: Nêu hiện tượng khi cho mẩu magie vào ống nghiệm chứa axit HCl dư. A. Không xảy ra hiện tượng gì. B. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh lam. C. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu. D. Mẩu Mg tan dần, không có bọt khí thoát ra. Câu 8: Từ 10kg đá vôi (không lẫn tạp chất) điều chế được bao nhiêu kg vôi sống, biết rằng hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%? A.5,6 kg B. 4 kg C. 4,2 kg D. 7,46 kg B.TỰ LUẬN (6đ): Câu 1(2 đ).Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: Câu 2 (1đ). Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch không màu sau: HCl , H2SO4 loãng và BaCl2 .Viết các phương trình hóa học xảy ra . Câu 3 (3đ). Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe và FeO vào dung dịch axit HCl loãng dư. Kết thúc phản ứng thấy có thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối. a. Viết PTHH xảy ra . b. Xác định thành phần phần về khối lượng của Fe và FeO trong hỗn hợp ban đầu. c. Xác định giá trị của m
Loading...
00:00:00