Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 CHƯƠNG I: CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ ĐỀ 2 A.TRẮC NGHIỆM Câu 1: Nung nóng Fe(OH)3 đến khi khối lượng không thay đổi, chất rắn thu được sau phản ứng là : A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. Fe Câu 2: Những oxit nào có khả năng phản ứng với nước? A.Na2O, BaO, SO2, CO2 B.FeO,Al2O3, P2O5, NO C.Na2O, Al2O3, SO2, NO D.BaO, FeO, CO2, P2O5 Câu 3: Phản ứng nào dưới đây không xảy ra: A. CaCl2 + Na2CO3 B. CaCO3 + NaCl C. NaOH + HCl D. NaOH + FeCl2 Câu 4: Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl thì có hiện tượng là: A.Có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu. B.Có xuất hiện kết tủa trắng. C.Dung dịch đổi màu vàng nâu. D.Không xẩy ra hiện tượng gì. Câu 5: Muối nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH? A.BaCl2 B.K2CO3 C.CuSO4 D.Cả 3 muối Câu 6: Hóa chất nào có thể dùng để nhận biết 2 axit HCl và H2SO4? A.NaOH B.Ba(OH)2 C.Fe D.CaO B.TỰ LUẬN Câu 1: Viết phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau: Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaOH, Na2CO3, NaCl. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. Câu 3: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và Cu vào dung dịch axit sunfuric đặc dư. Đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí Y (đktc). a. Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra. Xác định khí Y. b. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
Loading...
00:00:00