Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 TRƯỜNG THCS ĐẠI HÓA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 9 NGÀY KIỂM TRA: 19/10/2016 Thời gian làm bài: 45 phút. I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Hãy chọn một đáp án trả lời đúng Câu 1: Điều kiện xác định của 2x là: A. 2xm 2x 2x 2x Câu 2: Cho 3x 3x B. 3x 9x D. 9x Câu 3: Cho 364x 8x B. 8x 4x D. 4x Câu 4: Kết quả của phép tính: ( 3 2)( 3 2) là: A. 1 B. -1 C. 5 D. -5 Câu 5: Kết quả của phép tính: 1 21 là: A. 21 ( 2 1) C. 21 D. ( 2 1) Câu 6: Kết quả của phép tính: 336 81 27   là: A. 6 B. 9 C. 3 D. 6 II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính a) ( 12 27 48). 3 16 8,1 90..9 4 25 Câu 2 (2,0 điểm) Tìm x biết a) 2( 5) 2x 1164 81 723xx Câu 3 (3,0 điểm) Cho biểu thức: 4 2 7 111 xPxxx    ( với x m 0; x g Rút gọn biểu thức P b) Xác định x để 2P
00:00:00