Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ X Câu I: (7,0 điểm) 1/ Nêu hiện tượng có thể xảy ra và viết các PTHH biểu diễn các phản ứng: a. Sục khí CO2 từ từ vào dung dịch nước vôi. b. MnO2 + 4HCl đặc, nóng. c. K + dd FeCl3 d. dd Ca(OH) 2 + dd NaHCO3 2/ Chỉ dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt 6 dung dịch sau đây không? Viết PTHH minh hoạ. NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, AlCl3 , FeCl2, NaCl. 3/ Xác định các chất A, B, C, D, E, F, M và hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ sau: (Biết M là kim loại) A bbbrb )(ddNaOH C +HCl(d d) + F, kk, t0 D bbrb 0 2,tH M + Fe,t0 + Cl2 ,t0 E brb 0t D bbrb 0,tCO M. + Cl2,t0 + NaOH(dd) B 4/ Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có) B brb )3( C brb )4( Cao su buna ( 2 ) CaC2 ( 1 ) A Biết G (thành phần chính của khí bùn ao) ( 5 ) D brb )6( Rượu etylic brb )7( E brb )8( F brb )9( G 5/ Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các khí CO2, CH4, C2H4 và C2H2. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các nằm trong mỗi lọ. Viết phương trình hoá học minh hoạ (nếu có). Câu II: (3,0 điểm) Cho 3,16 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 250 ml dung dịch Cu(NO3)2 khuấy đều hỗn hợp cho đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B và 3,84 gam chất rắn D. Thêm vào dung dịch B một lượng NaOH dư rồi lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được 1,4 gam rắn E gồm 2 oxit. a/ Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. b/ Tính nồng độ mol/lit của dung dịch Cu(NO3)2. Câu III: (5,0 điểm) Hỗn hợp A có khối lượng 8,14 gam gồm CuO, Al2O3 và một oxit của sắt. Cho H2 dư qua A nung nóng, sau khi phản ứng xong thu được 1,44 gam H2O. Hoà tan hoàn toàn A cần dùng 170 ml dung dịch H2SO4 loãng 1M, được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, được 5,2 gam chất rắn. Xác định công thức của oxit sắt và khối lượng của từng oxit trong A. Câu IV: (5,0 điểm) Hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức, mạch hở A và một rượu no, đơn chức, mạch hở B có phân tử khối bằng nhau. Chia m gam hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hết phần 1 rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 110 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 19,7 gam kết tủa. Cho phần 2 tác dụng với Na thu được 420 ml khí H2 (đktc). a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b/ Tìm CTPT của A, B. Viết các đồng phân của A, B. c/ Tính m.
00:00:00