Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ VIII Câu 1 : (1,5 đ ) 1, Điều chế và thu khí cácboníc từ phản ứng giữa CaCO3 với dung dịch a xít H2SO4 loãng, điều chế và thu khí hyđrô từ phản ứng giữa kẽm với dung dịch Axít HCl. Dụng cụ nào dưới đây có thể điều chế và thu được từng khí trên: 2, Khi cho luồng khí Hyđrô (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3 , FeO , CuO , MgO nung nóng đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm: A. Al, Fe , Cu , Mg B . Al2O3 , Fe , Cu , MgO . C . Al2O3 , Fe , Cu , Mg D . Al , Fe , Cu , MgO Hãy chọn phương án đúng . Câu 2 : (4 đ ) 1, Trên bao bì 1 loại phân bón NPK có ghi ký hiệu: 20 : 10 : 10 - Ký hiệu này có ý nghĩa gì ? - Hãy tính tỷ lệ hàm lượng các nguyên tố N,P,K trong loại phân bón trên . 2. Cho các khí sau: O2 , H2S , NH3 , CO2 , H2 . Trong phòng thí nghiệm , khi điều chế các khí trên, muốn thu lại các khí đó vào lọ sạch và khô , phải đặt lọ như thế nào ? Vì sao ? 3, Viết các phương trình hoá học khác nhau để thực hiện phản ứng theo sơ đồ sau : FeCl2 + ? NaCl + ? Câu 3 : ( 6 đ ) Hoà tan 19,5 gam FeCl3 và 27,36 gam Al2 (SO4 )3 vào 200gam dung dịch H2SO4 9,8 % được dung dịch A , sau đó hoà tan tiếp 77,6 gam NaOH nguyên chất vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa B và được dung dịch C . Lọc lấy kết tủa B. a / Nung B đến khối lượng không đổi hãy tính khối lượng chất rắn thu được . b / Thêm nước vào dung dịch C để được dung dịch D có khối lượng là 400 gam . Tính khối lượng nước cần thêm vào và nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch D. c / Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M vào dung dịch D để được kết tủa lớn nhất Câu 4 : ( 8,5 đ ) 1, Viết các phương trình hoá học hoàn thành sơ đồ phản ứng sau : C6H12 CaCO3 CaO CaC2 C2H2 C6H6 C6H5Br C6H6Cl6 C6H5NO2 2, Đốt cháy 0,282 gam hợp chất hữu cơ X và cho các chất sinh ra đi qua các bình đựng CaCl2 và KOH thấy bình CaCl2 tăng thêm 0,194 gam còn bình KOH tăng 0,8 gam. Mặt khác đốt cháy 0,186 gam chất đó sinh ra 22,4 ml khí nitơ ( Đo ở điều kiện tiêu chuẩn ). Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là công thức nào sau đây và giải thích sự lựa chọn đó (Biết phân tử hợp chất hữu cơ có 1 nguyên tử ni tơ). A. C6H5N B. C6H7N C, C2H5N D, Tất cả đều sai. 3, KCl được điều chế từ quặng Sinvinit là hỗn hợp gồm chủ yếu có KCl và NaCl . Hãy nêu phương pháp tách riêng KCl
00:00:00