Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ IX Câu 1: (5,5 điểm) 1. Cho những chất sau: Na2O, Na, NaOH, Na2CO3, AgCl, NaCl. a. Hãy sắp xếp các chất trên thành hai dãy biến hóa? b. Viết các PTHH của các phản ứng trong mỗi dãy biến hóa? 2. Nêu hiện tượng và viết PTHH biểu diễn các phản ứng trong các trường hợp sau: a. Cho kim loại Bari vào từng dung dịch: NaHCO3, NH4Cl, Al(NO3)3. b. Cho kim loại đồng vào dung dịch H2SO4 96% và đun nóng. 3. Viết 4 PTHH thể hiện 4 cách khác nhau để điều chế khí clo. 4. Cho hỗn hợp bột gồm Al; Fe; Cu. Trình bày phương pháp tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp trên? 5. Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất ứng với công thức phân tử sau: C3H8O; C4H8; C3H6O2 Câu 2: (2,5 điểm) Chọn 2 chất vô cơ để thoả mãn chất R trong sơ đồ sau: A B C R R R R X Y Z Viết các PTHH để minh hoạ: Câu 3: (2,0 điểm) A là thành phần chính của khí bùn ao, E là rượu Etylic, G và H là các polime. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D, E, F, G, H và hoàn thành các phương trình hoá học thể hiện theo sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ các điều kiện nếu có). C + Y F (TH:t0,p,xt) G + X, (t0,xt) (xt) (t0,xt) A bbbbrb LLNC,15000 B E bbbrb ddSOHt42 0, CH3COOC2H5 +Y, (t0,xt) + X (t0,xt) D ( t0,xt ) C (TH:t0,p,xt) H Câu 4: (5,0 điểm) Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại: Mg và Al vào bình đựng dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng này khối lượng bình tăng thêm 7 gam. a/ Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. b/ Cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại trên vào 400 ml dung dịch CuSO4 1M, sau phản ứng thu được chất rắn A. Tính khối lượng chất rắn A và nồng độ mol/lit của các dung dịch sau phản ứng (coi như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). Câu 5: (5,0 điểm) Hỗn hợp A gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC. Lấy m gam hỗn hợp A cho phản ứng với Na dư, thu được 3,36 lit khí H2 (đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình 1 chứa P2O5, sau đó qua bình 2 chứa 470,25 gam dung dịch Ba(OH)2 20%. Sau phản ứng khối lượng bình 1 (chứa P2O5) tăng 14,4 gam, bình 2 được dung dịch B và không có khí đi ra khỏi bình 2. a/ Tính m gam? b/ Xác định công thức cấu tạo của mỗi axit. c/ Tính số gam mỗi axit trong hỗn hợp ban đầu. d/ Tính nồng độ % của chất tan trong dung dịch B.
00:00:00