Review Unit 7

Nguyễn Quốc Đạt

You will hear a talk. Look at the questions below and choose the best answer (A-C).

 

1 The Gold Performance Academy

A is a school of contemporary dance.

B teaches people dance, drama and music.

C specialises in classical ballet and musical theatre.

2 The Academy helps students to 

A build confidence as a performer.

B choose the right performing art for them.

C decide on a future career.

3 Many of the teachers at the Academy

A have experience in the industry.

B perform in the lessons.

C like pop music.

4 Every year, students 

A work in a theatre during the summer.

B design a certificate for a ceremony.

C take part in stage performances.

5 The speaker (Người nói)

A wants everyone in the audience to attend the Academy.

B invites her audience to come to see a lesson at the Academy.

C asks the audience to write an email to apply to the Academy.

1. B

2. A

3. A

4. C

5. B

1 The Gold Performance Academy

(Học Viện Biểu Diễn Vàng)

=> B teaches people dance, drama and music.

(dạy mọi người khiêu vũ, kịch và âm nhạc.)

Thông tin: Well, although I myself am a dance instructor, dance is not the only performing art we teach at our academy. We try to help students to develop their talents and go after their dreams in all of the performing arts, including drama and music. (Chà, mặc dù bản thân tôi là một giáo viên dạy khiêu vũ, nhưng khiêu vũ không phải là môn nghệ thuật biểu diễn duy nhất mà chúng tôi dạy ở học viện của mình. Chúng tôi cố gắng giúp học sinh phát triển tài năng và theo đuổi ước mơ của mình trong tất cả các môn nghệ thuật biểu diễn, bao gồm cả kịch nghệ và âm nhạc.)

2 The Academy helps students to (Học viện giúp học sinh)

=> A build confidence as a performer.

(xây dựng sự tự tin như một người biểu diễn.)

Thông tin: We encourage our students to build on their strengths and we also give our students the opportunity to take part in activities which help them get the confidence to work as part of a group or as solo artists. (Chúng tôi khuyến khích học sinh phát huy thế mạnh của mình và chúng tôi cũng tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào các hoạt động giúp các em tự tin làm việc theo nhóm hoặc nghệ sĩ solo.)

3 Many of the teachers at the Academy

(Nhiều giáo viên tại Học viện)

=> A have experience in the industry

(Có kinh nghiệm trong ngành.)

Thông tin: The lessons are held by qualified teachers and professionals from the performing arts industry, and many of our teachers have worked as choreographers with famous stars, such as Robbie Williams, Justin Bieber or Beyoncé, as well as appearing on TV shows and in theatre performances in the West End. (Các bài học được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ và các chuyên gia trong ngành nghệ thuật biểu diễn, và nhiều giáo viên của chúng tôi đã từng biên đạo múa cho các ngôi sao nổi tiếng, chẳng hạn như Robbie Williams, Justin Bieber hoặc Beyoncé, cũng như xuất hiện trên các chương trình truyền hình và trong các buổi biểu diễn sân khấu ở đầu phía Tây.)

 

4 Every year, students (Hàng năm, học sinh)

=> C take part in stage performances.

(tham gia biểu diễn trên sân khấu.)

Thông tin: 

During the summer term our students work on their performance, as all of them perform in the end-of-year show. The show takes place at the Auburn Theatre, where all students are awarded a certificate for completing their course in our Annual Awards Ceremony. In addition to the theatre performance, we also put on another two performances each term, which take place in the hall at our academy. (Trong khoá học mùa hè, học sinh của chúng tôi luyện tập để biểu diễn, vì tất cả các em đều biểu diễn trong buổi biểu diễn cuối năm. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Auburn, nơi tất cả học sinh được trao chứng chỉ hoàn thành khóa học trong Lễ trao giải thường niên của chúng tôi. Ngoài buổi biểu diễn sân khấu, chúng tôi cũng tổ chức hai buổi biểu diễn khác mỗi học kỳ, diễn ra trong hội trường tại học viện của chúng tôi.)

5 The speaker (Người nói)

=> B invites her audience to come to see a lesson at the Academy.

(mời khán giả của mình đến xem một tiết học tại Học viện.)

Thông tin: If you would like to arrange to come and see one of the classes before you apply, please do send us an email. (Nếu bạn muốn sắp xếp để đến xem một trong các lớp học trước khi đăng kí, xin hãy gửi cho chúng tôi một email.)

Bình luận (0)

Bài nghe: 

Good morning. First of all, let me introduce myself. My name’s Gillian Richardson, and I’m a dance instructor from Gold Performance, which is a Performing Arts Academy based in central London. Today, I’ve come to talk to you about our academy, and hopefully some of you might find what we do interesting and join our academy from next September!

Well, although I myself am a dance instructor, dance is not the only performing art we teach at our academy. We try to help students to develop their talents and go after their dreams in all of the performing arts, including drama and music. We can offer you specialist classes in dance, singing, drama and fitness. We encourage our students to build on their strengths and we also give our students the opportunity to take part in activities which help them get the confidence to work as part of a group or as solo artists. The lessons are held by qualified teachers and professionals from the performing arts industry, and many of our teachers have worked as choreographers with famous stars, such as Robbie Williams, Justin Bieber or Beyoncé, as well as appearing on TV shows and in theatre performances in the West End. All of our students work on performance techniques in the autumn term, such as dance styles in dance lessons, or mime or voice in the drama lessons. We also teach students how to communicate through their body, focusing on body language and expressing their emotions.

During the summer term our students work on their performance, as all of them perform in the end-of-year show. The show takes place at the Auburn Theatre, where all students are awarded a certificate for completing their course in our Annual Awards Ceremony. In addition to the theatre performance, we also put on another two performances each term, which take place in the hall at our academy.

Anyway, I know this a lot of information for you now, so if you’d like to find out more, please visit our website. If you would like to arrange to come and see one of the classes before you apply, please do send us an email.

Tạm dịch: 

Chào buổi sáng. Trước hết hãy để tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Gillian Richardson, và tôi là giảng viên khiêu vũ của Gold Performance, một Học viện Nghệ thuật Biểu diễn có trụ sở tại trung tâm Luân Đôn. Hôm nay, tôi đến để nói chuyện với các bạn về học viện của chúng tôi và hy vọng một số bạn có thể thấy những gì chúng tôi làm thú vị và tham gia học viện của chúng tôi từ tháng 9 tới!

Chà, mặc dù bản thân tôi là một giáo viên dạy khiêu vũ, nhưng khiêu vũ không phải là môn nghệ thuật biểu diễn duy nhất mà chúng tôi dạy ở học viện của mình. Chúng tôi cố gắng giúp học sinh phát triển tài năng và theo đuổi ước mơ của mình trong tất cả các môn nghệ thuật biểu diễn, bao gồm cả kịch nghệ và âm nhạc. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các lớp chuyên về khiêu vũ, ca hát, kịch và thể dục. Chúng tôi khuyến khích học sinh phát huy thế mạnh của mình và chúng tôi cũng tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào các hoạt động giúp các em tự tin làm việc theo nhóm hoặc nghệ sĩ solo. Các bài học được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ và các chuyên gia trong ngành nghệ thuật biểu diễn, và nhiều giáo viên của chúng tôi đã từng biên đạo múa cho các ngôi sao nổi tiếng, chẳng hạn như Robbie Williams, Justin Bieber hoặc Beyoncé, cũng như xuất hiện trên các chương trình truyền hình và trong các buổi biểu diễn sân khấu ở đầu phía Tây. Tất cả học sinh của chúng tôi luyện tập các kỹ thuật biểu diễn trong học kỳ mùa thu, chẳng hạn như phong cách khiêu vũ trong các bài học khiêu vũ, hoặc kịch câm hoặc giọng nói trong các bài học kịch. Chúng tôi cũng dạy học sinh cách giao tiếp thông qua cơ thể của họ, tập trung vào ngôn ngữ cơ thể và thể hiện cảm xúc của họ.

Trong khoá học mùa hè, học sinh của chúng tôi luyện tập để biểu diễn, vì tất cả các em đều biểu diễn trong buổi biểu diễn cuối năm. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Auburn, nơi tất cả học sinh được trao chứng chỉ hoàn thành khóa học trong Lễ trao giải thường niên của chúng tôi. Ngoài buổi biểu diễn sân khấu, chúng tôi cũng tổ chức hai buổi biểu diễn khác mỗi học kỳ, diễn ra trong hội trường tại học viện của chúng tôi.

Dù sao thì hiện tại đang có quá nhiều thông tin cho bạn, vì vậy nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi. Nếu bạn muốn sắp xếp để đến xem một trong các lớp học trước khi đăng kí, xin hãy gửi cho chúng tôi một email. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết