Bài 25: Ankan

Mèo Méo

Xác định CTCT của các ankan sau:

1) Một ankan có thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon là 84%

2) Hidrocacbon X có thành phần phần trăm theo khối lượng của hidro là 17,24%

3) Hidrocacbon X có tỉ lệ mC : mH = 36 : 7

4) Ankan X có CTĐGN là CH3

5) 14,4 gam ankan X ở 27,3oC, 2 atm chiếm thể tích 2,464 lít

6) 0,88 gam A chiếm thể tích bằng thể tích của 0,64 gam oxi trong cùng điều kiện

Kudo Shinichi
1 tháng 3 lúc 22:39

1) Đặt CTPT của ankan là \(C_nH_{2n+2}\left(n\in N;n\ge1\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{12n}{14n+2}.100\%=84\%\Leftrightarrow n=7\left(t/m\right)\)

Vậy ankan là C7H16

2) Đặt CTPT của X là \(C_nH_{2n+2}\left(n\in N;n\ge1\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{2n+2}{14n+2}.100\%=17,24\%\Leftrightarrow n=4\left(t/m\right)\)

Vậy X là C4H10

3) Đặt CTPT của X là \(C_nH_{2n+2}\left(n\in N;n\ge1\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{12n}{2n+2}=\dfrac{36}{7}\Leftrightarrow n=6\left(t/m\right)\)

Vậy X là C6H14

4) Đặt CTPT của X là \(\left(CH_3\right)_n\left(n\in N;n\ge1\right)\)

\(\Rightarrow3n=2n+2\Leftrightarrow n=2\left(t/m\right)\)

Vẫy X là C2H6

5) \(n_{ankan}=\dfrac{P.V}{R.T}=\dfrac{2.2,464}{0,082.\left(27,3+273\right)}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_{ankan}=\dfrac{14,4}{0,2}=72\left(g/mol\right)\)

Đặt CTPT của X là \(C_nH_{2n+2}\left(n\in N,n\ge1\right)\)

\(\Rightarrow14n+2=72\Leftrightarrow n=5\left(t/m\right)\)

Vậy X là C5H12

6) \(n_A=n_{O_2}=\dfrac{0,64}{32}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_A=\dfrac{0,88}{0,02}=44\left(g/mol\right)\)

Đặt CTPT của A là \(C_nH_{2n+2}\left(n\in N;n\ge1\right)\)

\(\Rightarrow14n+2=44\Leftrightarrow n=3\left(t/m\right)\)

Vậy A là C3H8

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
03. Trần Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết
Mai Tuyết Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết
Chí Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết
Chí Nguyễn
Xem chi tiết