Bài 25: Ankan

Chí Nguyễn

Một hỗn hợp gồm 2 ankan X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần 36,8 gam O2. Tìm CTPT của 2 ankan, Tính % khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp?

Quang Nhân
5 tháng 3 2021 lúc 13:10

\(CT:C_{\overline{n}}H_{2\overline{n}+2}\)

\(n_{O_2}=\dfrac{36.8}{32}=1.15\left(mol\right)\)

\(\)\(C_{\overline{n}}H_{2\overline{n}+2}+\dfrac{3\overline{n}+1}{2}O_2\underrightarrow{t^0}nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

\(\dfrac{2.3}{3\overline{n}+1}........1.15\)

\(M=\dfrac{10.2}{\dfrac{2.3}{3\overline{n}+1}}=\dfrac{102}{23}\left(3\overline{n}+1\right)\) 

\(\Rightarrow14\overline{n}+2=\dfrac{102}{23}\cdot\left(3\overline{n}+1\right)\)

\(\Rightarrow\overline{n}=3.5\)

\(CT:C_3H_8\left(amol\right),C_4H_{10}\left(bmol\right)\)

\(m=44a+58b=10.2\left(g\right)\left(1\right)\)

\(n_{O_2}=5a+6.5b=1.15\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):\)

\(a=b=0.1\)

\(\%C_3H_8=\dfrac{4.4}{10.2}\cdot100\%=43.13\%\)

\(\%C_4H_{10}=56.84\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết
Chí Nguyễn
Xem chi tiết
Thị Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết
10T6.19.Nguyễn Tuấn Kiệt
Xem chi tiết
Phạm Hoàng Long
Xem chi tiết
03. Trần Gia Bảo
Xem chi tiết
Mai Tuyết Trang
Xem chi tiết
bùi đặng lâm anh
Xem chi tiết