Unit 1: Greetings

Lưu Nguyễn Thục Đoan

What ............... now?
A. do you eating B. do you eat C. are you eat D. are you eating

❤ ~~ Yến ~~ ❤
25 tháng 8 2020 lúc 20:30

What are you eating now?

D

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
25 tháng 8 2020 lúc 20:38

What ............... now?
A. do you eating

B. do you eat

C. are you eat

D. are you eating

HỌC TỐT oaoa

Bình luận (0)
Shinri thưn thiện
23 tháng 12 2020 lúc 20:40

What ....... now?

A. do you eating

B. do you eat

C. are you eat

D. are you eating

=> What are you eating now?

STUDY WELL! vui

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Văn Bách
Xem chi tiết
JIYEON
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Anh
Xem chi tiết
Chibi
Xem chi tiết
Xem chi tiết
đoraemon
Xem chi tiết
Bích Dao
Xem chi tiết
Mai Mon
Xem chi tiết
Mai Mon
Xem chi tiết