Bài 7. Câu lênh lặp

Đoel Niê

Viết chương trình tính tổng các số chẵn trong dãy số nguyên được nhập từ bàn phím gồm n phần tử

Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 tháng 6 2020 lúc 17:09

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do

if a[i] mod 2=0 then t:=t+a[i];

write(t);

readln;

end.

Bình luận (0)
anh duong
26 tháng 4 2021 lúc 10:38

Viết chương trình nhập một số bất kì từ bàn phím, tính tổng các số lẻ hoặc các số
chẵn của dãy đó.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trinhtrannamhoa
Xem chi tiết
Nguyenthanh
Xem chi tiết
Nguyến Ngọc Nguyên
Xem chi tiết
Bảo Trâm
Xem chi tiết
Huệ anh •01•86
Xem chi tiết
Lan anh
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
Bảo Trâm
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Hòa
Xem chi tiết
nguyễn bảo nga
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)