Bài 15: Thao tác với tệp

An Đinh

Viết chương trình đọc số liệu của dãy N số trong tệp DATA1.TXT. Sau đó ghi dữ liệu là các thông tin sau vào tệp KQ1.TXT: - Dòng 1: Tổng các số lẻ trong dãy? - Dòng 2: Danh sách các số dương chia cho 5 có trong dãy, mỗi số cách nhau 1 cách

Minh Le
Hôm kia lúc 22:52

Program HOC24;

var i,n: integer;

a: array[1..1000] of integer;

t: longint;

f1,f2: text;

const fi='DATA1.TXT'

fo='KQ1.TXT'

begin

assign(f1,fi);

assign(f2,fo);

reset(f1);

rewrite(f2);

readln(f1,n);

for i:=1 to n do read(f1,a[i]);

t:=0;

for i:=1 to n do if a[i] mod 2=0 then t:=t+a[i];

writeln(f2,t);

for i:=1 to n do if a[i] mod 5=0 then write(f2,a[i],' ');

close(f1); close(f2);

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị In
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Anh Khoa
Xem chi tiết
33. PHAN THỊ HỒNG THẮM 1...
Xem chi tiết
Hân Cao
Xem chi tiết
Ka Ka
Xem chi tiết
Dania sunna
Xem chi tiết
Fax Cơ
Xem chi tiết
Nguyễn thị Phụng
Xem chi tiết
Lưu Hương Ly
Xem chi tiết