3H. Writing

Nguyễn Quốc Đạt

Using your notes from exercise 6, write a paragraph plan for your essay. Use the essay in exercise 3 as a model and follow the advice in the Writing Strategy.

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 23:25

*Paragraph plan

(Kế hoạch bố trí đoạn văn)

Paragraph 1: Introduction

(Đoạn 1: Giới thiệu)

Paragraph 2: My opinion

(Đoạn 2: Ý kiến của em)

Paragraph 3: The first solution

(Đoạn 3: Giải pháp đầu tiên)

Paragraph 4: The second solution

(Đoạn 4: Giải pháp thứ hai)

Paragraph 5: Conclusion

(Đoạn 5: Kết luận)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết