Chương 1. Sự điện li

Dương Thị Giang

ttrộn 200 ml dung dịch Na2CO3 1m với 300ml dung dịch BaCl2 1M thu được dung dịch A Tính nồng độ mol/lít của các ion trong dung dịch A

các bn trl giúp mk câu này nha

Vương Thị Thảo
9 tháng 9 2018 lúc 15:29

Có: Na2CO3 + BaCl2 ------> 2NaCl + BaCO3

nNa2CO3 = 0,2 mol nBaCl2 = 0,3 mol

=> BaCl2 dư 0,1 mol

Na2CO3 + BaCl2 ------> 2NaCl + BaCO3

0,2 ----> 0,2 0,4 0,2

NaCl ------> Na+ + Cl-

0,4 mol ----> 0,4 0,4

BaCl2 --------> Ba2+ + 2Cl-

0,1 mol ----------> 0,1 0,2

CMNa+ = 0,4/0,5 = 0,8 M

CM Ba2+ = 0,1/0,5 = 0,2M

CM Cl- = 0,6/0,5 = 1,2 M

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Kiều Thanh Hằng
Xem chi tiết
Kiều Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Lam
Xem chi tiết
Nguyễn Lam
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
Hải Quỳnh
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết