Bài 8. Định dạng văn bản

datcoder

Trình duyệt hiển thị đoạn mã html sau thành mấy dòng? Em có nhận xét gì về khoảng cách giữa các dòng?

Người Già
5 tháng 5 lúc 2:39

Trình duyệt sẽ hiển thị đoạn mã HTML trên thành 5 dòng, mỗi dòng chứa một thẻ <p>.

Nhận xét về khoảng cách giữa các dòng:

Mỗi dòng trong đoạn mã HTML có một khoảng trắng ở đầu và cuối dòng.

Khoảng cách giữa các dòng là một ký tự xuống dòng (\n) trong mã nguồn HTML.

Do đó, trình duyệt sẽ hiển thị mỗi thẻ <p> trên một dòng riêng biệt, và có một khoảng trắng trống giữa chúng.

Bình luận (0)