Thực hành tiếng Việt trang 75

Quoc Tran Anh Le

Tìm một số ví dụ cho thấy chữ quốc ngữ hiện nay có trường hợp không có mối quan hệ một đối một giữa âm và chữ; xếp những ví dụ vào hai nhóm sau:

a. Nhóm 1: Một âm được viết bằng những con chữ khác nhau.

b. Nhóm 2: Một con chữ dùng để ghi những âm khác nhau

a. Nhóm 1: i, y: /i/; ng. ngh: /ng/…

b.

+ Nghe, ghe, he, nhe…

+ Leng, keng, reng…

Bình luận (0)