Bài 4: Thực hành: Trình bày báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam

GV Nguyễn Trần Thành Đạt

Thu thập tư liệu về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam.