Đọc: Sống hay không sống – Đó là vấn đề

Nguyễn Trần Thành Đạt

Theo dõi: Lời thoại của nhân vật vua và Pô-lô-ni-út cho thấy sự suy đoán của bạn từ đầu đúng hay sai? Giải thích do đâu bạn suy đoán đúng hoặc suy đoán chưa đúng.  

Thanh An
19 tháng 9 lúc 8:32

Tham khảo!

Lời thoại của nhân vật vua và Pô-lô-ni-út cho thấy sự suy đoán của em từ đầu là sai. Nhà vua lo cho sức khỏe của Hăm-lét không phải vì bệnh tật sẽ ảnh hưởng tới việc nối ngôi mà lo vì hoàn cảnh đang sống sẽ ảnh hưởng đến Hăm-lét.

Bình luận (0)

Lời thoại của nhân vật vua và Pô-lô-ni-út cho thấy sự suy đoán từ đầu chưa chính xác.

Qua lời thoại này có thể thấy vua lo cho sức khỏe của Hăm-lét không phải vì bệnh tật mà lo vì hoàn cảnh xã hội mà Hăm-lét đang sống ảnh hưởng đến chàng. Chàng sẽ bị "biến chất" trở thành những con người độc ác, xấu xa dưới sự tác động của xã hội thối nát lúc bấy giờ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết