Chương II - Đường tròn

Alan Walker

tam giác abc nt (O) ab<ac , đường cao ad ,be ,cf cắt nhau ở h

a,BFEC nt,xác định tâm I của đường tròn

b,K đxứng với H qua I . c/m k thuộc (O)

c,Từ C kẻ CM vuông góc với AK .C/m 3 điểm E,I,M thẳng hàng

d,Đường thẳng vuông góc với IH cắt AB,AC,AD ở N,S,Q . C/m NQ=NS

Làm hộ mk phần (d) nhé


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn hoàng anh khoa 9B
Xem chi tiết
Hoàng Tiến
Xem chi tiết
Trịnh Thị Thúy Hạnh
Xem chi tiết
Chan
Xem chi tiết
Minh Anh Nguyen
Xem chi tiết
Minh Anh Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Văn A
Xem chi tiết
OTP là thật t là giả
Xem chi tiết
Lê Thị Thu Huệ
Xem chi tiết