Bài 11. Hình chiếu trục đo

Minh Lệ

Sưu tầm bản vẽ kĩ thuật của một chi tiết máy có biểu diễn hình chiếu trục đo và cho biết ý nghĩa của hình chiếu trục đo trong bản vẽ đó.

Hà Quang Minh
7 tháng 11 2023 lúc 23:46

Bình luận (0)