Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Minh Lệ

Sử dụng các cụm từ gợi ý sau đây để điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây.

Hình a - Đào hố trồng cây

Hình b - Vun gốc

Hình c - Đặt cây vào hố

Hình d - Nén đất

Hình e - Lấp đất kín gốc cây

Bình luận (0)