Em làm được những gì trang 57

Hà Quang Minh

Số?

Quan sát hình ảnh những lá cờ.

Cúc được thưởng $\frac{1}{2}$ số lá cờ đó. Tâm được thưởng $\frac{1}{3}$ số lá cờ đó.

Số lá cờ mỗi bạn Cúc và Tâm được thưởng:

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 16:03

 Có tất cả 24 lá cờ.

Số lá cờ bạn Cúc được thưởng là:

     24 : 2 = 12 (lá cờ)

Số lá cờ bạn Tâm được thưởng là:

     24 : 3 = 8 (lá cờ)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết