Bài 9.Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.

Adrien Hoan

So sánh và giải thích tính phi kim của S, Cl, F, Br


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trường Tộ
Xem chi tiết
LemonHenry
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Rắn Na
Xem chi tiết
hmmmm
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Kaito Kid
Xem chi tiết