3H. Writing

Nguyễn Quốc Đạt

Read the Writing Strategy. Does the writer follow all of the advice? Give examples.

Writing Strategy

1. Divide your essay into an introduction, main body and conclusion.

2. If the task has more than one element, deal with them in different paragraphs within the main body.

3. Use formal language.

4. Support opinions with evidence or examples.

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 23:23

The writer follows all of the advice.

(Người viết làm theo tất cả các lời khuyên.)

For example, she has different paragraphs within the main body to to clearly organize the ideas and arguments. She also has introduction, main body and conclusion.

(Ví dụ, cô ấy có các đoạn văn khác nhau trong phần chính để sắp xếp rõ ràng các ý tưởng và lập luận. Cô ấy cũng có phần giới thiệu, phần thân bài và phần kết luận.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết