Lesson Two

datcoder

Read again and write.

1. Draw a _table_ on paper with rows and _____. 

2. Ask your friends and _____ the times on the table. 

3. Make a _____ with a different color for each column. 

4. The bar chart shows the _____ about bedtimes.

Người Già
18 tháng 1 lúc 22:51

1. Draw a table on paper with rows and columns(Vẽ một bảng trên giấy với các hàng và các cột.)

2. Ask your friends and check the times on the table. (Hỏi bạn bè của bạn và kiểm tra thời gian trên bảng.)

3. Make a bar chart with a different color for each column. (Làm một biểu đồ cột với một màu khác nhau cho mỗi cột.)

4. The bar chart shows the information about bedtimes. (Biểu đồ cột cho thấy thông tin về giờ đi ngủ.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết