Bài 57: Quy đồng mẫu số các phân số

Minh Lệ

Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu).

Mẫu: \(\dfrac{2}{3};\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{7}{12}\)

          \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2\times4}{3\times4}=\dfrac{8}{12};\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\times3}{4\times3}=\dfrac{9}{12}\)

a) \(\dfrac{3}{5};\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{9}{35}\)

b) \(\dfrac{5}{6};\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{19}{54}\)

Gia Linh
23 tháng 8 2023 lúc 23:40

a) \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{21}{35};\dfrac{4}{7}=\dfrac{20}{35}\)

b) \(\dfrac{5}{6}=\dfrac{45}{54};\dfrac{7}{9}=\dfrac{42}{54}\)


Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết