Bài tập cuối chương 4

Karik-Linh

Quan sát Hình 3

a) Tính B1

b) Chứng minh rằng AC // BD

c) Tính A2


Khoá học trên OLM (olm.vn)