Bài 13: Di truyền học người và Di truyền y học

GV Nguyễn Trần Thành Đạt

Quan sát Hình 13.1 và cho biết các bệnh di truyền trên hình được di truyền theo kiểu trội hay lặn, gene quy định bệnh nằm trên NST thường hay NST giới tính X. Giải thích.

a) Gene lặn trên NST thường.

b) Gene trội trên NST thường.

c) Gene lặn trên NST giới tính X hoặc NST thường.

Bình luận (0)