Bài 10. Mặt cắt và hình cắt

Minh Lệ

Quan sát hình 10.1, hãy cho biết:

- Các nét đứt mảnh trên hình chiếu đứng thể hiện phần nào của vật thể?

- Làm thế nào để thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong của vật thể?

- Các nét đứt mảnh trên hình chiếu đứng thể hiện mặt trong của vật thể.

- Để thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong của vật thể biểu diễn bằng nét đứt.

Bình luận (0)