Nhàn

24. Trần Đăng Liêm

Quan niệm về khôn dại trong bài thơ mối liên hệ với câu tục ngữ nào?

A.Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

B.Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác

C.Xỏi lởi trời cởi cho, so đo trời co lại

D.Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài

Nguyễn Minh Anh
3 tháng 12 2021 lúc 6:00

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)