Nhàn

24. Trần Đăng Liêm

Câu thơ 3-4 bài độc tiểu thanh kí thể hiện tình cảm gì của Nguyễn Du đối với cuộc đời và số phận Tiểu Thanh?

(0.5 Points)

Cảm thương và trân trọng

Khẳng định và ngợi ca

Ngậm ngùi và oán thán

Chua xót và uất hận


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)