Ôn tập cuối học kì 1

Quoc Tran Anh Le

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa trình bày/ thuyết trình một vấn đề với tranh luận một vấn đề.

- Điểm giống: Bàn luận về một vấn đề để có tri thức, hiểu biết về vấn đề đó

- Điểm khác:

 

Trình bày/ thuyết trình

Tranh luận

Định nghĩa 

Là việc trình bày một vấn đề nào đó trước nhiều người 

Là một cuộc thảo luận trong đó mọi người bày tỏ ý kiến khác nhau về một vấn đề

Mục tiêu 

Truyền đạt, chia sẻ thông tin, hiểu biết về một vấn đề.

Để chứng minh, thuyết phục người khác về quan điểm của mình 

Người tham gia

Người tham gia với một quan điểm chung trong một vấn đề 

Hai bên tham gia với quan điểm trái ngược nhau trong một vấn đề 

Bình luận (0)