Đọc hiểu văn bản: Vẻ đẹp của một bài ca dao.

Thảo Phương

Phần 2 tập trung làm sáng tỏ ý nào? Từ " bởi vì" nhằm mục đích gì?