Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Phan thanh hằng

Ở chuột : tính trạng lông xám trội hoàn toàn so với tính trạng lông vàng

Thực tế : Những phôi mang kiểu gen đồng hợp trội sẽ bị vôi hoá ( bị chết )

Cho một cặo chuột lông xám giáo phối với nhau

Theo lí thuyết f1 thủ được kiểu gen , kiểu hình như thế nào ?

Đạt Trần
25 tháng 8 2020 lúc 23:46

Quy ước: Lông xám - A ; Lông vàng - a

AA: chết nên kiểu hình lông xám chỉ có thể có KG: Aa

P: Aa ( Xám) x Aa ( Xám)

G: A, a : A, a

F1: 2/3 Aa: 1/3 aa ( do AA chết ở trang thái phôi(

KH: 2/3 xám: 1/3 vàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Ngọc Bách
Xem chi tiết
Gojo Satoru
Xem chi tiết
Nguyễn thị mai thu
Xem chi tiết
Nhan Nhược Nguyệt
Xem chi tiết
Lê Thị Nhã Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Trâm Anh
Xem chi tiết
Linh Trần Diệu
Xem chi tiết
Nguyễn thành đạt
Xem chi tiết
Phan Anh Thư
Xem chi tiết