Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ

Quoc Tran Anh Le

Nhiệt độ hiện tại trong một kho lạnh là -5,8 °C. Do yêu cầu bảo quản hàng hoá, người quản lý kho tiếp tục giảm độ lạnh của kho thêm \(\frac{5}{2}{\,^o}C\) nữa. Hỏi khi đó nhiệt độ trong kho là bao nhiêu độ?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 20:12

Nhiệt độ trong kho khi giảm thêm nhiệt độ là:

\( - 5,8 - \frac{5}{2} =  - 5,8 - 2,5 =  - 8,3^\circ C\)

Chú ý:

Để cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y ta có thể viết chúng dưới dạng hai số thập phân rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ hai số thập phân.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)