Lập trình đơn giản

ngtraidat

nhập vào số nguyên n, in ra tổng các chữ số của n ( while.....do)  

Minh Lệ
27 tháng 3 lúc 0:00

Program HOC24;

var t,n: integer;

begin

write('Nhap N: '); readln(n);

while n<>0 do

begin

t:=t+(n mod 10);

n:=n div 10;

end;

write('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t);

readln

end.

Bình luận (0)
Trần Sơn
26 tháng 3 lúc 21:04

Bạn phải cho điều kiện chứ

 

Bình luận (1)
Trần Sơn
26 tháng 3 lúc 21:14

Var
i,s,n:LongInt;
begin
Write(n);
S:=0
i:=0
While n<1000 do
S:=S+i;
i:=n mod 10;
end;
Write(S);
End.
Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phan Đức Duy
Xem chi tiết
Hưng Quốc
Xem chi tiết
đức minh
Xem chi tiết
nguyễn vũ thành công
Xem chi tiết
dinhnguyentuhuy
Xem chi tiết
Huệ Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Huy
Xem chi tiết
Khánh Nguyễn
Xem chi tiết
hùng tín trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)