Bài 7. HTML và cấu trúc trang web

datcoder

Nêu sự giống và khác nhau giữa thẻ HTML và phần từ HTML.

Người Già
5 tháng 5 lúc 0:44

*Sự giống nhau:

-Thẻ HTML và phần tử HTML đều là các thành phần cơ bản của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) được sử dụng để xây dựng trang web.

-Cả hai đều có cấu trúc gồm một thẻ mở và một thẻ đóng (nếu cần thiết).

-Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc định nghĩa và hiển thị nội dung trên trang web.

*Sự khác biệt:

-Thẻ HTML là cú pháp được sử dụng để định nghĩa một loại phần tử, trong khi phần tử HTML là một đơn vị cụ thể được xác định bởi các thẻ HTML và chứa nội dung hoặc các phần tử khác.

-Thẻ HTML là phần của ngôn ngữ HTML, trong khi phần tử HTML là thành phần cụ thể của trang web.

Bình luận (0)